Ako má vyzerať rieka


Územie európskeho významu Malý Dunaj

Krásne sa kľukatiaca nížinná rieka, ktorá je ramenom Dunaja s dĺžkou 128 km. Oddelenie od Dunaja nájdete pri Slovnafte a jeho koniec je pri Kolárove, kde sa vlieva do Váhu. Toto oddelenie vytvorilo najväčší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov, našu najväčšiu zásobáreň kvalitnej pitnej vody. Voda je ústredným motívom tohto chráneného územia, ktoré obkolesujú lužné lesy. Miesto je ideálne pre vodnú turistiku s možnosťou odbočiek za historickými zaujímavosťami, vodnými mlynmi, ale aj možnosťou stravovať sa v podnikoch s lokálnymi produktami.

Odborným slovníkom:
Predmetom ochrany sú:
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres:   Pezinok, Senec
Obec:    Bernolákovo, Blahová, Čečínska Potôň, Dedina Mládeže, Dedinka pri Dunaji, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolné Topoľníky, Dolný Chotár, Eliášovce, Horné Janíky, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Jahodná, Jelka, Kolárovo, Kostolná pri Dunaji, Malé Blahovo, Malinovo, Most pri Bratislave, Nivy, Nová Jelka, Nová Ves pri Dunaji, Nové Osady, Okoč, Orechová Potôň, Ostrov, Potônske Lúky, Rastice, Ružinov, Šoriakoš, Tomášikovo, Tomášov, Trhová Hradská, Tureň, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vlky, Vrakuňa, Vydrany, Zálesie
Mapa:       

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Vydra riečna

Boleň dravý

Pĺž podunajský
 Hrúz Vladykov

Bobor vodný 

Ďalšie informácie o území:      

Rok vyhlásenia: v príprave vyhlásenia
Rozloha:               1738 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 1.stupeň
Mapa územia: http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/697

V území sa nachádza Náučný chodník: nie