Domov majestátneho dropa


Chránené vtáčie územie Sysľovské polia

Na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom je veľká rovina, ktorá je domovom najväčšieho európskeho lietajúce vtáka, dropa fúzatého. Krajinu, ktorá leží úhorom, čiastočne narúšajú polia, ktoré sú zároveň najväčším ohrozením dropa. Zimuje tu približne 200 kusov tohto veľmi vzácneho živočícha. Tie sú veľmi citlivé na každé narušenie jeho pokoja a okrem poľnohospodárstva im škodia aj športové aktivity v území a urbanizácia. Ide o neopakovateľné a jedinečné miesto na našom území. Určitý čas sa kvôli poľnohospodárstvu úplne stiahol, no teraz tu má vhodné podmienky pre svoje zimovanie.
Odborným slovníkom:
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sysľovské polia (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi
bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Okres: Bratislava V
Obec: Rusovce, Čunovo, Jarovce
Mapa:

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

drop fúzatý sokol červenonohý sokol rároh
kaňa popolavá hus siatinná

Ďalšie informácie o území:   

Rok vyhlásenia: 2012
Rozloha: 1 772 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 1.stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/chvu/mapy/SKCHVU029.jpg
V území sa nachádza Náučný chodník: