Orliak morský na Slovensku?


Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky

Nájdete tu zachovalé lužné lesy na okraji rieky Dunaj. Jedinečnosť a výnimočnosť miesta je v jeho pestrosti. Nájdete tu mäkké, ale aj tvrdé lužné lesy, mokrade, ale aj suchomilné horúce miesta. Tie vznikli silou Dunaja naplavovaním štrku v krajine luhu. Nájsť tu môžete také vzácnosti ako druhy z čeľade orchideovitých – vstavač vojenský alebo pokrut jesenný. Aj napriek tomu, že sa okolie územia lesnícky využíva, tu nájdete mohutné pôvodné topole biele a čierne. A práve tu môžete počuť ozývať sa krásneho orliaka morského.
Odborným slovníkom:
Chránené územie je zriadené na ochranu zriedkavej flóry, zachovalých lesostepných spoločenstiev a lužného lesa Podunajskej nížiny.
Kde sa tento klenot prírody nachádza?
Okres: Bratislava V
Obec: Čunovo
Mapa:

Akých vzácnych zvieracích kamarátov tu môžete stretnúť?

Vážka jednoškvrnná

Kunka červenobruchá

Mlok dunajský

Netopier obyčajný

Bobor vodný 

Ďalšie informácie o území:
Rok vyhlásenia: 1988
Rozloha: 55 hektárov
Stupeň/druh ochrany: 4.stupeň
Mapa územia: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0269.jpg
V území sa nachádza Náučný chodník: nie